สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ((อัมพร อมฺพโร))

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand