พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (เจ้าคุณประยุทธ์)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand