จอมพล สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (ฮุนเซน)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : นักการเมือง
ประเทศ : Cambodia