สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand