สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด