สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand

ดูฉบับทั้งหมด