สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) (สมเด็จโต)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand