สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand