พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) (พุทธทาสภิกขุ)

เพศ : ผู้ชาย
ประเภท : พระ/นักบวช
ประเทศ : Thailand